Sökning: "Jackall"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Jackall.

  1. 1. Målstyrningssystem som konfliktskapare - En studie om hur chefer och medarbetare uppfattar och motiveras av målstyrningssystem på en bank

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Victoria Barta; Sanna Persson; [2012]
    Nyckelord :målstyrning; motivation; bank; konflikter; uppfattningar; Business and Economics;

    Sammanfattning : Title: Goal-setting systems as a creator of conflicts - How managers and employees apprehend and are motivated by goal-setting systems. Seminar date: 1st June 2012. Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS). LÄS MER