Sökning: "Jacob Farrow"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jacob Farrow.

 1. 1. Avtalsservitut: och dess fastighetsrättsliga verkningar vid frivillig överlåtelse av fast egendom

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jacob Farrow; [2016]
  Nyckelord :Avtalsservitut; Servitut; Undersökningsplikt; Upplysningsplikt; Sakrättsligt; Obligationsrättsligt; Rättigheter; Skyldigheter; Framtida försäljning; Belastande rättigheter;

  Sammanfattning : Ett avtalsservitut innebär, enligt 14 kap. 1 § JB, att en inskränkning görs i en fastighet (den tjänande fastigheten) till förmån för ägaren av en annan fastighet (den härskande fastigheten). Servitutets tillhörande befogenheter kan vara såväl positiva som negativa. LÄS MER

 2. 2. Lojalitetsplikten i samarbetsavtal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jacob Farrow; Sebastian Åberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lojalitetsplikten är vanligt förekommande i samarbetsavtal som t.ex. licensavtal, outsourcingavtal, avtal om företagsförvärv etc. Plikten finns för att se till att parter förhåller sig lojala gentemot varandra, genom att iaktta motpartens intressen. LÄS MER