Sökning: "Jacob Fitger"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Fitger.

  1. 1. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

    Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
    Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

    Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER