Sökning: "Jacob Haendler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Haendler.

  1. 1. Den kluvna tungans strategi: konsten att hantera paradoxer

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Jacob Haendler; Kristina Romanovets; [2015]
    Nyckelord :Äldreomsorg; TQM; Kvalitet; Kvalitetsstyrning; Total Quality Management; Socialstyrelsen; Attendo; Vardaga; Quality managemet; Elderly care;

    Sammanfattning : Syfte Denna studie syftar till att bringa mer kunskap kring hur managementkonceptanvänds inom privat äldreomsorg för att hantera de aspekter av sektornsregelmiljö som berör kvalitetsarbete.Teori: Analys och tolkningar vilar på grunderna inom nyinstitutionell teori samt vidaredess skandinaviska inriktning, särskilt vad avser översättning avmanagementkoncept. LÄS MER