Sökning: "Jacob Lilljeqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Lilljeqvist.

  1. 1. Förbättring av material- och informationsflöde hos SEM AB : Ett förbättringsarbete med tankar från Lean

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Jacob Lilljeqvist; [2017]
    Nyckelord :Lean; Value Stream Mapping; Layout; Production; Lean; värdeflödesanalys; layout; produktion;

    Sammanfattning : Följande rapport behandlar ett examensarbete som utförts på uppdrag av SEM AB i Åmål. Examensarbetet är den avslutande kursen inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet och har utförts under våren 2017. LÄS MER