Sökning: "Jacob Littorin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jacob Littorin.

 1. 1. Collaborate to Commercialize? - An Explorative Study of Young Innovative Swedish Cleantech Firms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Buzavidas; Jacob Littorin; [2010]
  Nyckelord :Collaboration; Cleantech Commercialization; Open Innovation; Value Chain Networks; Customer Segments; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The journey towards Cleantech innovation commercialization is initially constrained by a lack of resources and legitimacy. It is suggested that collaborative means can help the firm gain legitimacy among customers and investors. LÄS MER

 2. 2. Förändringens påverkan på kunskapsöverföring.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; Simon Madeling; Jacob Littorin; [2009]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Knowledge Management; Change Management; Teknologiimplementering; Strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien undersöker förändringens påverkan på kunskapsöverföring utifrån en fallstudie av distanshandelsföretaget Haléns implementering av ett nytt informationssystem. Vi har genom en kvalitativ ansats och en abduktiv metod ämnat ge vårt bidrag till redan existerande teori. LÄS MER