Sökning: "Jacob Mejvik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jacob Mejvik.

 1. 1. Cloud Robotics for 5G

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Jacob Mejvik; [2016]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Technological advances in cloud technology, robotics, and telecommunications could provide for new and interesting applications. This thesis investigates how a combination of these areas can be utilized in order to improve performance in a smart manufacturing setting. In doing so, an architecture based on the Actor model has been used. LÄS MER

 2. 2. Är prissättningsstrategier på den svenska bolånemarknaden tydliga?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Mejvik; [2012]
  Nyckelord :Bolån; Finansiering; Oligopol; Prissättningsteori; Storbanker; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Finansiellt risktagande i fastighetsbolag - En jämförelse mellan kommunala och privata fastighetsbolag i sydvästra Skåne.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Mejvik; Andreas Warme; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; Riskhantering.; Hedging; Finansiering; Allmännytta; Fastighetsbolag; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår undersökning visar att det finns betydande skillnader i finansiellt risktagande för kommunala respektive privata fastighetsbolag. Den viktigaste skillnaden är att kommunala fastighetsbolag, som ett resultat av de kan ställa bättre säkerheter och har fler finansieringskällor, är mindre oroade över tillgången på kapital. LÄS MER