Sökning: "Jacob Sandequist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Sandequist.

  1. 1. Avskaffandet av den svenska fastighetsskatten - En estimering av reformens påverkan på bostadspriserna genom synthetic control method

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Peter Möller; Jacob Sandequist; [2020-02-14]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This thesis aims to investigate the removal of the national property tax in Sweden 2008 and its impact on housing prices in the country. The study also aims to examine the time aspect of the potential impact of the reform. A quantitative synthetic control method is used to analyze the impact over time. LÄS MER