Sökning: "Jacob Sigling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Sigling.

  1. 1. Att lyfta blicken från skärmen - En multipel fallstudie om de upplevda för- och nackdelarna av fysisk och elektronisk kunskapsdelning

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Jacob Sigling; Henrik Olsson; [2017]
    Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Sharing; Theory of Reasoned Action; Social Exchange Theory;

    Sammanfattning : Knowledge sharing is becoming an increasingly important aspect for organizations' ability to compete, especially for firms defined as knowledge intensive. This is due to the increased potential value creation associated with managing and utilizing knowledge for this category of firms. LÄS MER