Sökning: "Jacob Thörnmo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jacob Thörnmo.

 1. 1. Politiken och principerna - Den nuvarande kriminalpolitiken och dess förhållande till principer för kriminalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Thörnmo; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättspolitik; Kriminalpolitik; Principer för kriminalisering; Kriminaliseringsprinciper; Ultima ratio; Staffskalor; Proportionalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When a socially relevant problem is identified by the state, the solution is often found in the sphere of criminal justice. The method is simple: more and harsher penalties are necessary. At the very least, it is easy to be led to believe so based on the public dialogue and the image presented by the media. LÄS MER

 2. 2. Straffansvar vid försäljning av narkotikaanaloger - En analys av tillämpningen av gärningsculpa i fentanylmålet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Thörnmo; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; gärningsculpa; fentanylmålet; fentanyldomen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den uppmärksammade domen mål nr B 13806-16, i media omnämnt som fentanylmålet, som avkunnades av Södertörns tingsrätt i slutet på maj 2018 granskas i förevarande uppsats hur såväl tingsrätten som åklagarna resonerat i målet. Åklagarna valde i sitt anförande att lyfta fram Nils Jareborgs teori om gärningsculpa i sin argumentation för varför försäljningen av preparaten skulle anses straffbar. LÄS MER