Sökning: "Jacob Thörnqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Thörnqvist.

  1. 1. Kritiska framgångsfaktorer för implementation av molnbaserade CRM-lösningar i små och medelstora företag

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Lukas Simonsson; Olle Lindgren; Jacob Thörnqvist; [2019]
    Nyckelord :Kritiska framgångsfaktorer; CRM; Implementation; SME; Business and Economics;

    Sammanfattning : Fler företag ser värdet av att implementera ett CRM-system för att få konkurrensfördelar. Implementationen har visat sig vara en svår process och en majoritet anses misslyckas. LÄS MER