Sökning: "Jacob Tynnerson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jacob Tynnerson.

  1. 1. Digitala tredimensionella visualiseringsmetoder : Användning av prefabricerat material för att skapa digitala landskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Jacob Tynnerson; [2013]
    Nyckelord :Grafik; landskap; miljö; tredimensionell;

    Sammanfattning : Användandet av digitala visualiseringar möjliggör nya sätt att kommunisera och presentera det skapade materialet. Är det möjligt att i de digitala tredimensionella visualiseringarna återskapa känslan och atmosfären hos ett naturligt landskap? Stora mängder med fritt tillgängligt material laddas ständigt upp på Internet, men hur användbart är detta material vid skapandet av digitala landskap? Syftet med arbetet är att undersöka detta. LÄS MER