Sökning: "Jacob Werner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jacob Werner.

 1. 1. Paketeringsutredningens påverkan på fastighetstransaktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Werner; Rasmus Bergman; [2018]
  Nyckelord :Paketeringsutredningen; Fastighetspaketering; Fastighetsskatter; Fastighetstransaktioner Tax Proposal; Real Estate Taxes; Incorporated transactions; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den 30 mars 2017 presenterade Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27), även kallat paketeringsutredningen. Förslagen som utredningen presenterade innebär bland annat att transaktioner med paketerade fastigheter ska beskattas symmetriskt med lagfartsöverlåtelser, till skillnad från nuläget då de kan ske skattefritt genom försäljning av näringsbetingade andelar. LÄS MER

 2. 2. Effektiviseringsförslag för paketeringsprocessen på Santa Maria tacofabrik

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Erik Berggren; Jacob Werner; Klara Holmén; Malin Lundqvist; Malin Persson; Ylldrin Halili; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studententreprenörskap - en studie om teknologstudenters upplevda barriärer mot entreprenörskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Benjamin Lindholm; Philip Werner; Jacob Lagergren; [2011]
  Nyckelord :Entreprenörskap; studenter; barriärer; hinder; teknik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vi undersöker vilka barriärer teknologstudenter upplever mot entreprenörskap och hur universitetet och individerna kan påverka dessa. Metod: I denna studie har vi använt oss av kvalitativ metod. Det empiriska underlaget har samlats in via semistrukturerade intervjuer med 15 teknologstudenter vid LTH. LÄS MER