Sökning: "Jag-Du"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Jag-Du.

 1. 1. ” …OCH EN DEL DOM HAR DET BARA, FINGERTOPPSKÄNSLAN!” : En kvalitativ studie om fritidspedagogers syn på relationsskapandet med barnen i fritidsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lukas Johansson; [2020]
  Nyckelord :omsorgsuppdraget; tyst kompetens; naturbegåvning; Jag-Det; Jag-Du; instrumentellt synsätt; interaktionistiskt synsätt; den mellanmänskliga vägen;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att bidra med förståelse kring fritidspedagogers uppfattning och arbete med ämnet relationsskapande med barn, och hur yrkesgruppens ambitioner i arbetet ter sig. Studien baseras på fyra kvalitativa intervjuer med fritidspedagoger, vilka besitter varierande erfarenhet och arbetar på fyra olika skolor inom Umeå kommun. LÄS MER

 2. 2. Mångkulturalitet och religion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Leunora Mustafa; Gustaf Ledeby; [2020]
  Nyckelord :exkludering; inkludering; kommunikation; Martin Buber; mångkulturalitet; relation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån de ställda frågeställningarna undersöka hur lärare arbetar med didaktiska utmaningar i ett mångkulturellt klassrum i undervisningen och hur mångkulturaliteten påverkar undervisningen. Det som undersökts är vad för verktyg som behövs för att motarbeta dessa utmaningar lärarna ställs inför. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadshavares perspektiv på tillitsfulla relationer : En kvalitativ studie av vårdnadshavares uppfattningar och beskrivningar av tillitsfulla relationer mellan dem och förskolans pedagoger.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Joanna Carlsson; Linn Björkebo; [2020]
  Nyckelord :Tillitsfulla relationer; relationer; vårdnadshavare; pedagog; förskola; hem;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om och förståelse för vårdnadshavares perspektiv på tillitsfulla relationer mellan förskola och hemmet, vilket lyfts fram i läroplanen som en betydelsefull del av förskolans utbildning (Skolverket, 2018, s. 8). LÄS MER

 4. 4. Hur skriver jag en visa jag vill höra? : En analys av vistexter med syftet att ta fram en mall för skapandet av en vistext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Låtskrivande; låttexter; skapande; musikupplevelse; textanalys;

  Sammanfattning : Mitt arbete har handlat om att ta fram en mall för att skriva en egen vistext. För att börja mitt arbete ville jag ta reda på hur jag definierar en visa, om jag kan skilja texten och musiken åt i en visa och hur jag kan definiera vad jag tycker är ”bra”. LÄS MER

 5. 5. Jag, du och vi i en mentorskapsrelation - En studie om mentorskapsrelationer som pedagogiskt redskap för lärande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Cecilia Bisgaard; [2018]
  Nyckelord :Mentorskap; relationell pedagogik; utbildningsrelation; ansvar; förebildlighet; lärande; relationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur mentorskapsrelationen verkar som pedagogiskt verktyg för lärandet. I dagens samhälle kan mentorskap bland annat betraktas användas utifrån tanken om att främja det livslånga lärandet och som svar på samhällsutmaningar, såsom att bidra till att fler får kvalificerat arbete. LÄS MER