Sökning: "Jakob Bertilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Bertilsson.

  1. 1. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. LÄS MER