Sökning: "Jakob Carlborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Carlborg.

  1. 1. Spårbarhet och kvalitetssäkring i livsmedelsindustrin : fallstudie av Kungsörnens produktsortiment

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

    Författare :Jakob Carlborg; [2012]
    Nyckelord :kadmium; Kungsörnen; Slam; spårbarhet;

    Sammanfattning : .... LÄS MER