Sökning: "Jakob Kylve-Lidman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Kylve-Lidman.

  1. 1. Ledarskap i kris : En studie om ledarskapsutveckling under Covid-19 krisen

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Anna Sörndal; Jakob Kylve-Lidman; [2022]
    Nyckelord :Leadership development; crisis management; Covid-19; Karolinska University hospital; Ledarskapsutveckling; krishantering; Covid-19; Karolinska Universitetssjukhuset;

    Sammanfattning : The Covid-19 crisis has affected society in different ways. Something that is apparent is to the extent that it has shaken societal structures and put them on the test. Hospital care is certainly no exception. LÄS MER