Sökning: "Jakob Länje"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Länje.

  1. 1. RISKUTSATTHET, ERFARENHET AV EXTREMVÄDER OCH ANPASSNING En kvantitativ undersökning av svenska kommuners arbete med klimatanpassning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Jakob Länje; [2021-09-15]
    Nyckelord :Riskutsatthet; klimatanpassning; extremväder; översvämningsdirektivet;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan riskutsatthet och arbete med klimatanpassning i svenska kommuner. I en enkätundersökning till Sveriges kommuner har IVL Svenska Miljöinstitutet frågat hur kommunerna arbetar med klimatanpassning, och utifrån detta skapat ett poängindex där kommunernas klimatanpassningsarbete rankas. LÄS MER