Sökning: "Jakob Man"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Jakob Man.

 1. 1. Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jakob Eriksson; Inas Soliman; [2020-01-28]
  Nyckelord :följsamhet; redovisningskvalitet; kommunal redovisning; agentteori; institutionell teori; tilläggsupplysningar; rådet för kommunal redovisning; bivariat analys; multipel regressionsanalys;

  Sammanfattning : SyfteTidigare forskning inom kommunal redovisning har åskådliggjort en bristande följsamhetgentemot lagar och rekommendationer i de svenska kommunerna (se exempelvis Broström &Donatella 2008; Falkman & Tagesson 2008; Tagesson 2010; Haraldsson & Tagesson 2014;Haraldsson 2016; Donatella & Thor, 2018). Med anledning av det här avser föreliggandestudie att bidra med ökad förståelse för en del faktorer som påverkar den kommunalaredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Walser och Kafka: ett slags släktskap – Om familjelikheter mellan två författarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isak Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Robert Walser; Franz Kafka; Jakob von Gunten; The metamorphosis; family resemblances; Ludwig Wittgenstein; intertextuality;

  Sammanfattning : Instead of an intertextual approach, this bachelor thesis make use of Wittgenstein’s concept of family resemblance to examine the conceived relation between Robert Walser’s Jakob von Gunten and Franz Kafka’s The metamorphosis. The concept is also constituted of pointing out how the texts coincidently are not bound to each other. LÄS MER

 3. 3. Användning av acceptanskriterier vid riskanalyser - Är det möjligt att använda standardiserade acceptanskriterier i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Oskar Isaksson; Jakob Kullmann; [2020]
  Nyckelord :Risk assessment; risk acceptance criteria; standardization; land use planning; societal risk; individual risk; guidelines Riskvärdering; acceptanskriterier; standardisering; fysisk planering; samhällsrisk; individrisk; riktlinjer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for constructions and buildings that can increase the risk levels, it is required by Swedish law to conduct risk assessments. These risk assessments need to prove that the planned construction or building does not increase the risk levels above an unacceptable limit. LÄS MER

 4. 4. Överföring av PLC-program och tillämpad gränssnittsdesign av operationspaneler i VA–anläggningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Fredrik Nordahl; Jakob Widlund; [2020]
  Nyckelord :HMI; PLC; operating panel; Mitsubishi; Beijer; user interface; Water and sewerage facility; HMI; PLC; operationspanel; Mitsubishi; Beijer; användargränssnitt; VA – anläggning;

  Sammanfattning : På senare tid har kommuner runt om i stockholmsregionen uppdaterat sina pumpstationer med nya operationspaneler och med uppdaterade funktioner i stationerna. Men kommunerna har olika krav på sina pumpstationer och pumpstationerna har olika funktioner, till exempel har vissa omrörningsventiler andra inte eller att de har olikt antal pumpar i stationerna. LÄS MER

 5. 5. "Slutar de för att de är mogna så är det perfekt"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jakob Ström; Emma Lassing; [2019]
  Nyckelord :avhopp; barnsyn; fritidshem; mellanstadiebarn; mognad; personal;

  Sammanfattning : I svenska fritidshem idag väljer majoriteten av de inskrivna barnen att sluta i åldrarna 10–12 år. Syftet med denna studie är därför att undersöka vilka förhållningssätt personal på fritidshem har till att barn i åldrarna 10–12 år slutar. Studien undersöker även vilka orsaker personalen ger till att detta sker. LÄS MER