Sökning: "Jakob Myhrman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Myhrman.

  1. 1. Lösning av NP-fullständiga problem genom simulering av dynamiska system

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Jakob Myhrman; Yashar Honarmandi; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Många viktiga problem i både vardag och industri tillhör klassen av NP-fullständiga problem, varför det ägnas mycket arbete åt att utveckla heuristiska metoder för att lösa sådana approximativt. Ett exempel är MAX-CUT-problemet, vars lösning är ekvivalent med att hitta grundtillståndet i Isingmodellen. LÄS MER