Sökning: "Jakob Thynell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Thynell.

  1. 1. Decentral ackumulering i ett stort fjärrvärmenät - Fallstudie vid Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, Köpenhamn

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

    Författare :Jakob Thynell; Martin Zander; [2008]
    Nyckelord :ackumulering; fjärrvärmenät; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This master thesis was done in cooperation with the Danish district heating company, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. VEKS is a transmission company supplying heat in western Copenhagen, Denmark. LÄS MER