Sökning: "Jakob Zlocki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Zlocki.

  1. 1. Mindfulness och dess effekt på uppmärksamhets- och perceptionsförmåga bland tävlingsinriktade idrottsutövare: En experimentell pilotstudie. :

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF); Högskolan i Halmstad/Centrum för idrott och hälsoforskning (CIHF)

    Författare :Jakob Zlocki; Mattias Johansson; [2013]
    Nyckelord :Mindfulness; Perceptual ability; Selective attention; Sustained attention; Exekutiv uppmärksamhet; Mindfulness; Perceptuell förmåga; Upprätthållande uppmärksamhet;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av en dos mindfulness session på 45 minuter och dess relation till: (1) Upprätthållandet av uppmärksamhetsförmågan, (2) exekutiv uppmärksamhetsförmåga samt (3) perceptuell förmåga. En experimentell studie genomfördes på idrottare (n=48) som uppfyllde särskilda krav för att få ingå i studien. LÄS MER