Sökning: "Jalal Assaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jalal Assaf.

  1. 1. Tillhörighet har du bland dina vänner och i skolan, har du inte den söker du den någon annanstans” -En kvalitativ studie om mäns upplevelser till varför de påbörjat en kriminell livsstil

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Jalal Assaf; Parmis Baniassad; [2021]
    Nyckelord :Exclusion; thrill-seeking; affiliation and status; Social Sciences;

    Sammanfattning : Crime is a daily issue which we experience in our societies/communities. The purpose of this study is to investigate criminal defectors' experiences of why they have chosen to have a criminal lifestyle. This study will primarily focus on factors related to school and interaction with like-minded individuals. LÄS MER