Sökning: "Jalal"

Visar resultat 11 - 15 av 41 uppsatser innehållade ordet Jalal.

 1. 11. DevOps-tjänster vid tillämpning av agil arbetsmetod – användning av Jira och Azure DevOps i små till medelstora IT-företag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jalal Falk; [2019]
  Nyckelord :Agil arbetsmetod; DevOps; DevOps-tjänster; Jira; Azure DevOps; små IT-företag; medelstora IT-företag; SME;

  Sammanfattning : Det ställs högra krav på små till medelstora IT-företag vad gäller arbetsprocesser och tillämpning av agil arbetsmetod. Syftet med denna studie är att undersöka användningen av DevOps-tjänsterna Jira och Azure DevOps vid tillämpning av agila arbetsmetoder i små till medelstora IT-företag enligt företagens egna erfarenheter och upplevelser. LÄS MER

 2. 12. Barn ska synas, men också höras : En studie om barns delaktighet inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Daniel Hartzell Enger; Rand Jalal; [2019]
  Nyckelord :participation; social work; conventions of the right of the child; children; delaktighet; socialt arbete; barnkonventionen; barn;

  Sammanfattning : I barnkonventionens tolfte artikel framgår det att barn har rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem, samt att barnets åsikt ska tillmätas betydelse efter barnets ålder och mognad. I januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att det kommer ställa högre krav på myndigheter att göra barn delaktiga i frågor som rör dem. LÄS MER

 3. 13. ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Björn Johansson; Jalal Hussain; [2019]
  Nyckelord :Experience; Independence; Orem; Qualitative; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. LÄS MER

 4. 14. Att vandra mellan två kulturella världar : En kvalitativ studie om andra generationens invandrares etniska identitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Barwa Jalal; Bawar Ahmed; [2018]
  Nyckelord :Ethnic identity; ethnicity; identity; group membership; community; majority population; minority population; second generation immigrants and rootlessness; Etnisk identitet; etnicitet; identitet; grupptillhörighet; gemenskap; majoritetsbefolkning; minoritetsbefolkning; andra generationens invandrare och rotlöshet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and gain an understanding of the second-generation immigrant's ethnic identity. To carry out our survey, we used the qualitative approach, more specifically interrogations. In total, 6 people were interviewed between the ages of 18–29 years. LÄS MER

 5. 15. Förskolans klur kring språk och kultur : En fenomenografisk studie om förskollärarens syn på modersmål i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Darian Jalal; Emil Johansson Marklund; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; modersmålsstöd; politisk styrning;

  Sammanfattning : Modersmålsenheten för förskolor i Uppsala kommun avvecklades år 2016. Beslutet grundade sig i att stödet från Modersmålsenheten inte ansågs vara tillräcklig och förutsätter att undervisningen ska ske kontinuerligt i den dagliga verksamheten. LÄS MER