Sökning: "James Wiklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden James Wiklund.

  1. 1. Lärare om Testbaserat lärande : En intervjustudie om lärares inställning till test som verktyg för att stärka lärandet.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Urban Wirebring; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Testbaserad inlärning är en pedagogisk metod som bygger på användningen av test och prov som verktyg för att stärka inlärningen istället för som underlag för bedömning. En enig forskarkår i kognitionsvetenskap och psykologi har med robusta och tydliga resultat visat hur upprepad testning kan användas för att stimulera och stärka inlärning. LÄS MER