Sökning: "Jamie Högberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jamie Högberg.

  1. 1. Direktiv 2014/95/EU:s påverkan på rapportering av social hållbarhet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Nora von Feilitzen; Jamie Högberg; [2021-09-13]
    Nyckelord :GRI; CSR; Transparens; EU-direktiv; Direktiv 2014 95 EU;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Direktivets krav på företag att upprätta hållbarhetsredovisningtillkom för att handskas med hållbarhetsrapporteringens brister. Denna studie vill undersökahur direktivet påverkar den sociala hållbarhetsrapporteringen. LÄS MER