Sökning: "Jamila Askar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jamila Askar.

  1. 1. Amorteringskravet och unga vuxna : En kvantitativ studie om amorteringskravet och dess påverkan på unga vuxna med olika ekonomisk bakgrund

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jamila Askar; Mostafa Khavari; [2022]
    Nyckelord :Bostadsmarknader; Amorteringskrav; Unga; Fördelningseffekter; Inkomst;

    Sammanfattning : Amorteringskravet infördes som en åtgärd för att minska de möjliga risker som följde av hushållens stigande skuldnivåer. Reformens införande har debatterats flitigt då somliga hävdar att den lett till oönskade fördelningseffekter. LÄS MER