Sökning: "Jan Christensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Christensson.

  1. 1. Graffiti - ett didaktiskt problemområde?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Niclas Christensson; [2013]
    Nyckelord :Bild; Centralt innehåll; Didaktikens vad-fråga; Graffiti; Gatukonst; Radikal estetik; Ämnesstoff; Undervisningstradition; Ungdomskultur;

    Sammanfattning : I detta arbete undersöks niondeklassares attityder gentemot bildämnet, graffiti samt den illegala aspekten av graffiti. Graffiti är ett visuellt uttryck vars vara eller icke vara i skolans bildämne är omdebatterat. LÄS MER