Sökning: "Jan Christer Bengtsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Christer Bengtsson.

  1. 1. Fäustchen, Faust, Fäuste und Faustan bei Peter Weiss : Das gehobene Fäustchen — Doktor Faust — vom unfähigen Boxer bis zum Kampf mit dem Fremdpräfix anti- als eine Art Faustan

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Södertörns högskola

    Författare :Jan Christer Bengtsson; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER