Sökning: "Jan Erik Davidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Erik Davidsson.

  1. 1. Capellagården : Hur samarbete och nätverk kan bidra till ökade intäkter

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Erik Davidsson; Robin Arnefjord; Alexander Persson; [2014]
    Nyckelord :Co-operation; Network; Scarce resources; Crafts school; Occupational preparing education; Synergy.; Samarbete; Nätverk; Knappa resurser; Hantverksskola; Yrkesförberedande utbildning; synergi.;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats i Företagsekonomi C, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Ekonomistyrning, 2FE13E, VT 2014. Författare: Robin Arnefjord, Erik Davidsson & Alexander Persson Handledare/Examinator: Petter Boye Medbedömare: Jan Alpenberg Titel: Capellagården –Hur samarbeten och nätverk kan bidra till ökade intäkter   Bakgrund: Capellagården är en fristående internatskola på södra Öland som likt många andra skolor av detta slag brottas med knappa resurser. LÄS MER