Sökning: "Jan Erik Grönlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Erik Grönlund.

  1. 1. Moderna och framtida kontorslösningar

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Rikard Gustafsson; Johan Ivarson; Erik Grönlund; [2009]
    Nyckelord :kontor; kontorslösning; modern; framtid; mötesplats; gemensamhetsplatser;

    Sammanfattning : Titel Moderna och framtidens kontorslösningar Författare Johan Ivarson, Erik Grönlund, Rikard Gustafsson Avdelning Urbana studier ‐ Malmö Högskola Handledare Jan Henrichsén Syftet med examensarbetet är att ge en bild över hur det moderna kontoret utformas och även hur trenderna mot framtiden kan komma att bli. Störst vikt med examensarbetet ligger på att kartlägga trenderna mot framtiden för att kunna utreda den optimala kontorslösningen. LÄS MER