Sökning: "Jan Erik Magnusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Erik Magnusson.

  1. 1. Design och konstruktion av experimentrigg : För planande skrov i lugnt vatten

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Erik Abrahamsson; Anton Svensson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den här rapporten är ett kandidatsexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan,KTH, för institutionen för Marina System. Arbetet utfördes på campus i Stockholm och experiment utfördes på GIH-Badet. Kandidatsexamensarbetet genomfördes mellan Jan 2016-Juni2016. LÄS MER