Sökning: "Jan Erik Staaf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Erik Staaf.

  1. 1. Organiserad brottslighet : Kriminella mc-gäng

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Erik Nissle; [2009]
    Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

    Sammanfattning : Rapporten handlar om polisens arbete mot organiserad brottslighet i form av kriminella mc-gäng i Östergötlands län. Syftet med rapporten är att se vilka brottsförebyggande effekter polisens arbete mot de kriminella mc-gängen i Östergötlands län har haft. LÄS MER