Sökning: "Jan Gunnar Jonasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Gunnar Jonasson.

  1. 1. Två glasformgivares olika bildspråk : en jämförande studie mellan ett verk av Mats Jonasson och ett verk av Bertil Vallien

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Maria Lonér; [2005]
    Nyckelord :Bertil Vallien; Mats Jonasson; glaskonstnärer; glaskonst; glasformgivare; glasformgivning;

    Sammanfattning : I mitt examensarbete gör jag en jämförande studie mellan två verk av glasformgivarna Bertil Vallien som arbetar på Åfors glasbruk och Mats Jonasson som arbetar för Målerås glasbruk. Den frågeställning som jag har valt är: ”vad kommunicerar verken?” och ”varför ser de så olika ut?”. LÄS MER