Sökning: "Jan Hammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Hammar.

  1. 1. Bildanalys betong : reflektioner över materialets uttryck

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

    Författare :Leif Hammar; [2006]
    Nyckelord :Bildanalys; Betong;

    Sammanfattning : Upptäckten om att betongen hade sin plats inom designen öppnade mitt intresse för att undersöka hur materialet uttrycker sig i designade föremål. I detta examensarbete fick jag tillfälle att undersöka detta närmare.Uppsatsen är uppdelad i två delar. Den första behandlar betongens materiella egenskaper och dess historia. LÄS MER