Sökning: "Jan Melander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Melander.

  1. 1. Företag formar konsumenter- En dramaturgisk tolkning av SAS Scandinavian Lounge

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Anja Trägårdh; Kristina Melander; David Chrisander; Jan-Henrik Larsson; [2002]
    Nyckelord :marknadsföringsperspektiv; socialisationsagent; teatermetafor; konsumenter; behov; lounge; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problem: Företag och marknadsförare försöker finna konsumenters behov för att sedan tillfredställa dem, något som kan benämnas som det traditionella marknadsföringsperspektivet. Kritiska skolor mot detta traditionella synsätt hävdar att det är ett för smalt sätt att studera människor på. LÄS MER