Sökning: "Jan Wahlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan Wahlström.

  1. 1. Läroplanen som politisk styrning : En idéanalys och intervjustudie av begreppet undervisning i relation till förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Fanny Jonsson; Sarah Svensson; [2018]
    Nyckelord :political governance; preschool; preschool teacher; curriculum; politisk styrning; förskola; förskollärare; läroplan;

    Sammanfattning : The aim of the thesis is to find how far the curriculum, used as a tool for political governance, reaches, in particular the preschool teachers and the preschool principal. The authors of this thesis aim to investigate if a certain identity of a teacheris considered desirablein the curriculum. LÄS MER