Sökning: "Jan-Erik Linell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan-Erik Linell.

  1. 1. Optimering inför insats  : en idealtypsanalys av korvetten HMS Stockholm

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Jan-Erik Linell; [2009]
    Nyckelord :7s framework; ideal type analysis; organization analysis; deployment preparations; 7s modellen; idealtypsanalys; organisationsanalys; insatsförberedelse;

    Sammanfattning : I och med Försvarsmaktens omställning till insatsförsvar med internationella åtaganden har sannolikheten för att marina förband ska nyttjas för väpnad strid ökat markant. Med detta följer ett än större behov av att kunna hantera sådana prövningar. LÄS MER