Sökning: "Jan-Inge Jacob"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jan-Inge Jacob.

  1. 1. Förutsättningar för kunskapsspridning - En fallstudier av affärsområdet Media & Kommunikation inom Cell Network

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Nilsson; Jacob Almstedt; Anja Trönnberg; [2001]
    Nyckelord :Kunskapsspridning; Knowledge Management; Belöningssystem; Kodifiering; Kultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel Förutsättningar för Kunsskapsspridning- en fallstudie av affärsenheten Media & Kommunikation inom Cell Network Författare Jacob Almstedt, Magnus Nilsson & Anja Trönnberg Handledare Lars Bengtsson & Jan-Inge Lind Seminarium Kandidatseminarium i Tillväxtföretag – ”hur gick det & hur kan det gå?” Syfte Syftet med denna uppsats är: 1. Att identifiera för fallföretagen relevanta förutsättningar för intern kunskapsspridning och utifrån dessa utveckla en situationsanpassad analysmodell. LÄS MER