Sökning: "Janaína Braga De Paula"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janaína Braga De Paula.

  1. 1. Betydelsen av delaktighet i vården - Patientens upplevelse : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Johanna Nilsson; Janaína Braga De Paula; [2019]
    Nyckelord :Experience; participation; patient; patient-centered care; quality of healthcare; Delaktighet; patient; personcentrerad vård; upplevelse; vårdkvalité;

    Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet innebär en aktiv medverkan. I vården är delaktighet ömsesidig och beroende av både vårdpersonal och patient med anhöriga. Sjuksköterskans kärnkompetenser består bland annat av personcentrerad vård, vilken utgår från patientens behov. LÄS MER