Sökning: "Jane Chu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jane Chu.

  1. 1. Perorala kontrastmedels påverkan på diagnostisk kvalitet i samband med datortomografi av buk

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Jane Chu; Ellinor Ekholm; [2021]
    Nyckelord :Kontrastmedel; datortomografi; buk; diagnostisk kvalitet; diagnostik; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Inledning: Positiva perorala kontrastmedel anses ofta vara nödvändiggt för den diagnostiska kvaliteten inom datortomografi av buk, trots prevalensen av biverkningar och artefakter. Röntgensjuksköterskan behöver därför anpassa undersökningen till patienten. LÄS MER