Sökning: "Jane Lönn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jane Lönn.

  1. 1. "Målet är ju att barnen ska sugas in i miljön" : En kvalitativ studie om åtta förskollärares uppfattningar om lärmiljön inomhus på förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Jane Lönn; Evelina Gustafsson; [2022]
    Nyckelord :förskola; förskollärare; inomhusmiljö; material; sociokulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar förskolans lärmiljöer inomhus och hur de utformar den. Vi undersökte också hur förskollärare arbetar för att göra barnen delaktiga i utformningen. För att få fram deras uppfattningar använde vi oss av en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER