Sökning: "Jane Sandström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Jane Sandström.

 1. 1. UTLANDSADOPTERADE BARNS INTEGRERING OCH SPRÅKINLÄRNING En kvalitativ studie utifrån fem adoptivföräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jane Sandström; Julia Enoksson; [2018-08-25]
  Nyckelord :Utlandsadopterade barn; lärande; språk; sociokulturell; kognitiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv undersöka barnets integrering in i sitt nya modersmål, samt analysera adoptivföräldrarnas erfarenheter om eventuella språksvårigheter som kan uppstå i den sociala kontexten. Teori: Till grund av studien används det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskij och Säljö. LÄS MER

 2. 2. The room will set you free : A Feminist Reading of Clive Barker’s The Hellbound Heart

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Veronica Sandström; [2012]
  Nyckelord :Clive Barker; Literature; English; Feminist Criticism; Horror; Gothic;

  Sammanfattning : The enclosed room is in classic Gothic novels closely connected to its female characters, and often works as a mean to suppress them. Clive Barker, however, while working within the Gothic genre, uses the enclosed room in novel ways in The Hellbound Heart, creating a type of Gothic female character that is different from the classical stereotype. LÄS MER