Sökning: "Janet Gurkin Altman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janet Gurkin Altman.

  1. 1. Den personliga korrespondensen : En komparativ analys mellan hur det intima visas i brevromanerna Pamela or Virtue Rewarded och Montecore – en unik tiger

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Ina Sollander Jergeby; [2022]
    Nyckelord :Litteratur; intimitet; korrespondens; Pamela; Samuel Richard; Montecore; Jonas Hassen Khemiri; Margret Doody; Thomas O Beebee; Yvonne Leffler; Janet Gurkin Altman; Anthony Giddens; Georg Simmel; Jürgen Habermas; Richard Sennet; Jon Helgason;

    Sammanfattning : .... LÄS MER