Sökning: "Janina Myllykoski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janina Myllykoski.

  1. 1. Övervikt och fetma: kronisk sjukdom som blivit en samhällstrend : En överblick om hur man arbetar för att motverka övervikt och fetma bland län i Sverige

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Melissa Svesse; Janina Myllykoski; [2018]
    Nyckelord :övervikt och fetma;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och Frågeställningar Syftet med studien var att undersöka hur man arbetar inom kommun och landsting för att förebygga och behandla övervikt och fetma, men även experters tankar och åsikter kring fetmautvecklingen i Sverige. Studien baseras på följande frågeställningar: (1) Hur ser personer som jobbar inom området på övervikt- och fetmautvecklingen? (2) Vad tror experter inom området övervikt och fetma är de främsta orsakerna till en ökande vikt hos befolkningen? (3) Upplever respondenterna att det finns tillräckligt med finansiellt stöd för att minska övervikt och fetma? (4) Vad ser fetmaforskare som rimliga framtida åtgärder för att minska övervikt och fetma? Metod I studien användes kvalitativ metod där sex stycken yrkesverksamma respondenter inom området övervikt och fetma deltog. LÄS MER