Sökning: "Janina Wirz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janina Wirz.

  1. 1. “It’s so popular, in the middle of nowhere” : En studie om säsongsberoende turism i Stockholms skärgård.

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

    Författare :Isabelle Holmquist; Malin Sjöberg; Janina Wirz; [2019]
    Nyckelord :seasonal tourism; seasonal extension; actions; demand; supply; natural and institutional factors; archipelago; säsongsberoende turism; säsongsförlängning; handlingar; efterfrågan; utbud; naturliga- och institutionella faktorer; skärgården;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och åtgärder som kan vara framgångsrika för säsongsförlängning hos verksamheter i skärgårdsmiljö. Metod: En kvalitativ metodansats har tillämpats genom sju intervjuer. Komplettering har gjorts med hjälp av sekundärdata. LÄS MER