Sökning: "Janis Daudzvards"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Janis Daudzvards.

  1. 1. Ett blint öga till Polen? : En kvalitativ fallstudie om EU:s hantering av Polen

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

    Författare :Janis Daudzvards; [2022]
    Nyckelord :EU; Polen; Normativ makt; Manners; Artikel 2; demokrati; rättstaten; kvalitativ fallstudie; teorikonsumerande fallstudie;

    Sammanfattning : During the last ten years the European union has faced several new challenges, especially with regards to the democratic backsliding that has been happening in its member states. Poland, which has had a positive democratic development and has been seen as being in the forefront of positive democratic consolidation, has since 2015 changed course towards becoming authoritarian regimes. LÄS MER