Sökning: "Jannica Hägglund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jannica Hägglund.

  1. 1. "Man måste få prata med varandra"-Erfarenheter av arbetsrelaterade faktorer som hindrar eller främjar mental och kognitiv återhämtning hos fysioteraputer inom primärvården

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

    Författare :Jannica Hägglund; [2019]
    Nyckelord :Stress; Återhämtning; Arbetsliv; Fysioterapeut; Kvalitativ Studie;

    Sammanfattning : Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvård efter läkare och sjuksköterskor i västvärlden och förutspås bli ett av de största bristyrkena år 2035, vilket kan leda till ökad arbetsbelastning, ihållande stress och bristande möjlighet till återhämtning. Fysioterapeuters arbetsmiljö innefattar flera arbetsrelaterade faktorer som ställer höga mentala och kognitiva krav som kan bidra till stress och otillräcklig återhämtning, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa eller psykiska besvär. LÄS MER