Sökning: "Jannicke Sandelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jannicke Sandelius.

  1. 1. ”Vi skulle ju kunna göra barnen ännu mer delaktiga i dokumentationsprocessen.” : - Förskollärares uppfattningar om delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Frida Lundqvist; Jannicke Sandelius; [2021]
    Nyckelord :Barns delaktighet; dokumentation; pedagogisk dokumentation; barnperspektiv; barns perspektiv och förskollärares förhållningssätt;

    Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att belysa förskollärares uppfattningar gällande barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen och genom detta bidra med kunskap inom området. Studien har två frågeställningar: Vad kännetecknar enligt förskollärare deras arbete med att göra barn delaktiga i den pedagogiska dokumentationsprocessen och vilka strukturella faktorer bidrar enligt förskollärare till att begränsa respektive möjliggöra barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationsprocessen. LÄS MER