Sökning: "Jannie Löfgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jannie Löfgren.

  1. 1. I förskolan är det lek och mycket, mycket, mycket lek och i förskoleklassen är det mer jobb och jobb och jobb. : En studie om barns upplevelser och uttryck för skillnader mellan förskola och förskoleklass

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Jannie Nilsson; Karin Löfgren; [2013]
    Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; Barns perspektiv; Övergångar;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att vinna kunskap om vilka skillnader som barn ger uttryck för mellan verksamheterna i förskola och förskoleklass samt lyfta fram barnens perspektiv på det innehåll som finns i förskoleklassens verksamhet. Vi har tagit del av ett pågående forskningsprojekt med en befintlig empiri vilket innehåller kvalitativa intervjuer gjorda med barn i förskoleklassverksamhet. LÄS MER